1. Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) of diensten aankoopt van Kuubix B.V.

2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door Kuubix B.V

3. Door het aanvaarden van een offerte en het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

5. De ontvangst van het akkoord met de offerte, de ontvangst van de factuur, of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

6. Kuubix B.V. behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

7. Kuubix B.V. behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

8. Kuubix B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

9. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de ondertekende offerte of in het bevestigingsschrijven.

10. Kuubix B.V. behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

11. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van Kuubix B.V. tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

12. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Kuubix B.V. waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of afhaling.

13. Een voorschot van 30% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling.

14. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar ten laatste bij de oplevering en zonder korting, tenzij anders overeengekomen op de verkoopovereenkomst. Betalingen kunnen verricht worden op bankrekeningnummer IBAN: BE80 6451 0740 2677 โ€“ BIC JVBABE

15. Bij gebrek van betaling zullen de gefactureerde totalen verhoogd worden met 10% interest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf 30 dagen na de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

16. De producten worden opgestuurd naar of geleverd en geplaatst op het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling.

17. Uiteraard stelt Kuubix B.V. alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten of diensten te leveren.

18. Klantgegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van een order of vraag, dit alles conform de geldende GDPR wetgeving. De koper kan zijn gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Meer info op onze privacy pagina.

19. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na levering.

20. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout of Antwerpen bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.


Download PDF.